Omstrukturering av Exmet Services verksamhet

Omstrukturering av Exmet Services verksamhet

Exmet grupps produktionsföretag, Exmet Services OÜ, inledde förra året ett flerårigt investeringsprogram i syfte att utvidga utbudet av tjänster som erbjuds metall- och maskinindustrin. Idag står en ny produktionsanläggning med förnyad maskinpark färdig. Den nya produktionsbyggnaden har byggts specifikt för behoven i vår produktion och med hänsyn tagen till dagens höga krav på energieffektivitet och har en solcellspark med en kapacitet på 1,1 MWh som energikälla. Med den nya fabriken ger vi marknaden unik kapacitet som gör att vi för våra kunder kan bearbeta element av större dimensioner än tidigare. De totala investeringarna överstiger 16 miljoner euro, och den förnyade maskinparken gör det möjligt för oss att öka vår marknadsandel även i Norden. Byggandet av den nya anläggningen och inköp av utrustning stöds till 15–25 % av EAS och Kredex inom ramen för programmet för stöd till storinvesteringar och det norska programmet GREEN ICT. Som ett resultat av investeringarna skapar vi 18 nya jobb, främst för högkvalificerade medarbetare.

Exmet har på koncernnivå fattat ett strategiskt beslut att upphöra med produktionen av svetsade konstruktioner för den estniska byggindustri när pågående uppdrag har slutförts. Målet är att fokusera på implementering av den nya strategin och även att vara partner till företag som vi tidigare främst har konkurrerat med. Som ett resultat av nedläggningen av affärsområdet kommer vi att säga upp 24 medarbetare, men om de har lämpliga kunskaper och färdigheter kommer vi att erbjuda dem möjlighet till omskolning.

Vi hoppas att de investeringar som görs kommer att göra det möjligt för Exmet Grupps partners att höja sin produktionseffektivitet och framgångsrikt konkurrera på exportmarknaderna.

Hitta oss:

Andra senaste nyheter